Privacyverklaring

Privacyverklaring

Als bedrijf willen we zorg dragen voor uw persoonsgegevens en voor onze relatie met onze klanten, prospects en partners. Daarom willen we uw persoonlijke gegevens transparant verwerken. Deze verklaring gaat over uw wettelijke rechten en plichten. Gelieve ze aandachtig te lezen.

  1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is:

advensys nv met als maatschappelijke zetel het volgende adres:

François Bossaertsstraat nr. 57 in 1030 Brussel

Onze onderneming is ingeschreven bij de KBO onder het nummer BE 0869 703 869

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is Mr Jan-Charles Van Hall, in zijn hoedanigheid van afgevaardigd bestuurder. Het e-mailadres voor alles wat te maken heeft met uw persoonsgegevens, is: [email protected].

  1. De gebruikte gegevens die u betreffen

Om u te identificeren, te contacteren en efficiënt van dienst te zijn, verzamelen we bij u rechtstreeks contactgegevens zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, naam, voornaam, functie, geslacht en taal.

We gebruiken ook publieke gegevens of gegevens die zijn verzameld door derden en die misschien op u betrekking hebben. Die gegevens kunnen publiek zijn, bijvoorbeeld de gegevens over de bestuurders van een onderneming. U kunt ook bepaalde gegevens openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld op sociale netwerken ….). Ons bedrijf kan er ook toe worden gebracht om gegevens aan te kopen bij andere bedrijven. Die bedrijven zijn verantwoordelijk voor de wettige verzameling van de informatie die ze ons bezorgen. Die gegevens worden gebruikt om aan direct marketing te doen of om de juistheid van de informatie in ons bezit te verifiëren.

We verwerken uw gegevens hoofdzakelijk met het oog op de uitvoering van contracten, direct marketing, bestellingen, leveringen en facturatie, maar ook voor de verbetering van onze producten, voor de opmaak van algemene statistieken over het bezoek dat internauten brengen aan de verschillende rubrieken van onze websites (www.modullo.netwww.modulloeasyshop.comwww.advensys.be) en meer in het algemeen in het kader van de communicatie tussen u en ons.

De persoonsgegevens worden geregistreerd in onze CRM (Customer Relationship Management), in onze ERP (Enterprise Resource Planning) en in onze CMS (Content Management System).

Alleen personeelsleden die gemachtigd zijn om de bovengenoemde toepassingen te verrichten en om IT-onderhoudswerken uit te voeren, zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, alsook de personeelsleden van partijen die contractueel verbonden zijn met advensys en die namens ons optreden.

  1. Duur van bewaring van uw gegevens

We bewaren uw gegevens zolang als nodig is om de eerder genoemde doelstellingen waar te maken.

In plaats van uw persoonsgegevens te schrappen, kunnen we ze anoniem maken zodat er geen enkele identificatie meer mogelijk is.

  1. Wettelijke basis

Ons bedrijf moet als onderneming kunnen functioneren. De Europese wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens heeft het over “legitieme belangen”. Als commercieel bedrijf vormt een aantal legitieme belangen de basis van de verwerkingsacties die wij uitvoeren. We willen waken over de kwaliteit van onze services en tegelijk het evenwicht respecteren tussen de impact die deze verwerkingsacties kunnen hebben op de privacy en de legitieme belangen van elke onderneming.

Als u niettemin bezwaren hebt tegen bepaalde verwerkingsacties, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ook de rechten uitoefenen die de eigenlijke verordening over de verwerking van persoonsgegevens u toekent.

Tevens kunnen we vanaf de afsluiting van een contract of in het kader van precontractuele maatregelen ertoe genoopt worden om de persoonsgegevens van een klant of een leverancier, die noodzakelijk zijn voor de uitwerking van het contract, te verwerken. Bijgevolg vormt het contract dan de wettelijke basis voor de verwerking.

  1. Onze onderaannemers en onze leveranciers

Voor de uitvoering van een bepaald aantal activiteiten doen we een beroep op:

  • leveranciers
  • of onderaannemers

We zien erop toe dat we een beroep doen op betrouwbare partners en leveranciers en we bieden een toereikende mate van beveiliging aan om onze gegevens en de gegevens van onze klanten te vrijwaren.

Onze leveranciers en onze onderaannemers zullen uw gegevens uitsluitend verwerken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de verwerking van uw bestelling en/of de realisatie van de eerder vermelde beoogde doelstellingen.

  1. Overdracht naar derden

Uw persoonsgegevens zullen niet worden bezorgd aan derden, tenzij deze derden contractueel zijn verbonden met advensys of handelen op verzoek of in onderaanneming van advensys, zoals bijvoorbeeld onze leveranciers. Hun toegang blijft beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun opdracht uit te voeren. advensys vraagt aan zijn onderaannemers steeds de vereiste organisatorische en technische beschermingsmaatregelen op het gebied van persoonsgegevens. Tevens wordt hen gevraagd om de strikte vertrouwelijkheid van die gegevens te garanderen.
advensys kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat derden maken van uw gegevens.

  1. De rechten van klanten en de uitoefening ervan

U kunt ons op elk moment vragen om uw persoonlijke gegevens in ons bezit in te kijken of naar u door te sturen om ze te gebruiken voor andere services. U kunt ons ook verzoeken om gegevens die foutief zouden zijn, te schrappen (voor zover we niet wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren) of te wijzigen. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of om een beperkte verwerking ervan te vragen binnen bepaalde, door GDPR voorziene limieten.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van ons bedrijf op het adres [email protected]. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk het nodige te doen.